สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ

ศิษย์เก่าโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี
 
บ้านCalendarช่วยเหลือค้นหารายชื่อสมาชิกกลุ่มผู้ใช้สมัครสมาชิก(Register)เข้าสู่ระบบ(Log in)

Share | 
 

 พระราชประวัติ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Go down 
ผู้ตั้งข้อความ
Admin
Admin
avatar

จำนวนข้อความ : 13
Join date : 28/06/2009

ตั้งหัวข้อเรื่อง: พระราชประวัติ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   Wed Jul 01, 2009 11:32 pm

พระยศและพระนามาภิไธย พลเอกหญิง ศาสตราจารย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

การขานพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

"สม - เด็ด - พระ - เทบ - พะ - รัด - ราด - สุ - ดา - สหยาม - บอ - รม - มะ- ราด - ชะ - กุ - มา - รี"

ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ และศาสตราจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2498

พระอิสริยยศเดิม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์

พระอิสริยศักดิ์ิ์ พระนามาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏ

“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี”

วันสถาปนาพระอิสริยศักดิ์ 5 ธันวาคม 2520พระราชประวัติทรงศึกษา

ระดับประถมศึกษา (ป. 1 - 7), โรงเรียนจิตรลดา, 2510

ระดับมัธยมศึกษา

1. มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ. 1- 3 ) โรงเรียนจิตรลดา, 2514

2. มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกศิลป (ม.ศ. 4 - 5 ) โรงเรียนจิตรลดา, 2516

ระดับอุดมศึกษา

1. ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, เหรียญทอง), คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาประวัติศาสตร์, 2520

2. ปริญญาโท

ก. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาจารึกภาษาตะวันออก, 2522

หัวข้อวิทยานิพนธ์ “จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง”

ข. อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาภาษาบาลีและสันสกฤต, 2524

หัวข้อวิทยานิพนธ์ “ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท”

3. ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์, 2529 หัวข้อวิทยานิพนธ์ “การพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย”


พระราชประวัติทรงรับราชการ

พ.ศ. 2520 ทรงได้รับพระราชทานพระยศ ร้อยเอกหญิง เรือเอกหญิง เรืออากาศเอกหญิง และทรงได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ นายทหารพิเศษประจำกองทัพเรือ และนายทหารพิเศษประจำกองทัพอากาศ ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2520 (รจก. ล. 95 ต. 3 ลง 9 มกราคม 2521)

พ.ศ. 2523

ทรงได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2523

ทรงได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายทหารพิเศษประจำกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ และประจำกองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กรมนาวิกโยธิน ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2523

ทรงได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายทหารพิเศษประจำกองนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร และประจำกองพันอากาศโยธินที่ 1 รักษาพระองค์ ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2523

ทรงได้รับการบรรจุเป็นนายทหารประจำการในตำแหน่งอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2523 (คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ 952/23, ลง 24 ธันวาคม 2523)

ทรงได้รับพระราชทานพระยศเป็น พันตรีหญิง นาวาตรีหญิง นาวาอากาศตรีหญิง ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2523 (รจก. ล. 97 ต. 205 ลง 31 ธันวาคม 2523)

พ.ศ. 2524 ทรงได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายทหารพิเศษประจำกรมนักเรียนร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่ 13 มกราคม 2524

พ.ศ. 2526 ทรงได้รับพระราชทานพระยศเป็น พันโทหญิง นาวาโทหญิง นาวาอากาศโทหญิง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2526 (รจก. ล. 100 ต. 172 ลง 26 ตุลาคม 2526)

พ.ศ. 2528 ทรงได้รับพระราชทานพระยศเป็น พันเอกหญิง นาวาเอกหญิง นาวาอากาศเอกหญิง ตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน 2528 (รจก. ล. 102 ต. 184 ลง 4 ธันวาคม 2528)

พ.ศ. 2529 ทรงได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์ (อัตรา พ.อ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่ 2 มิถุนายน 2529 (รจก. ล. 103 ต. 103 ลง 19 มิถุนายน 2529)

พ.ศ. 2530 ทรงดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่ 5 มีนาคม 2530 (คำสั่งกองทัพบกที่ 1144/2530, ลง 25 ธันวาคม 2530)

พ.ศ. 2532 ทรงได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ (อัตรา พล.ต.) และทรงได้รับพระราชทานพระยศเป็นพลตรีหญิง ตั้งแต่ 31 มกราคม 2532 (รจก. ล. 106 ต. 48 ลง 29 มีนาคม 2532) และทรงได้รับพระราชทานพระยศเป็นพลเรือตรีหญิง พลอากาศตรีหญิง ตั้งแต่ 31 มกราคม 2532 (รจก. ล. 106 ต. 89 ลง 2 มิถุนายน 2532) และทรงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา ตั้งแต่ 31 มกราคม 2532 (คำสั่งกองทัพบกที่ 416/2532, ลง 27 เมษายน 2532)

พ.ศ. 2535 ทรงได้รับพระราชทานพระยศเป็น พลโทหญิง พลเรือโทหญิง พลอากาศโทหญิง ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2535 (รจก. ล. 109 ต. 111 ลง 4 กันยายน 2535) และทรงได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ (อัตรา พล.ท.) ตั้งแต่ 7 กันยายน 2535 (รจก. ล. 109 ต. 133 ลง 14 ตุลาคม 2535)

พ.ศ. 2539 ทรงได้รับพระราชทานพระยศเป็น พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2539 (รจก. ล. 113 ต. 6ข ลง 24 เมษายน 2539)

พ.ศ. 2543 ทรงได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ (อัตราจอมพล) ตั้งแต่ 2 สิงหาคม 2543 (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 17 กันยายน 2543)
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว http://piyachart.thai-forum.net
KruOyจำนวนข้อความ : 2
Join date : 21/08/2009

ตั้งหัวข้อเรื่อง: แก้คำอ่าน   Fri Aug 21, 2009 9:59 am

Laughing ขอแก้ไขการเขียนคำอ่านให้ถูกต้อง คำว่า สยาม คำอ่านต้องเขียน สะ-หยาม
สม-เด็ด-พระ-เทบ-พะ-รัด-ราด-สุดา-สะ-หยาม-บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-กุ-มา-รี
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว
 
พระราชประวัติ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ขึ้นไปข้างบน 
หน้า 1 จาก 1

Permissions in this forum:คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ :: 20 ปีแห่งใต้ร่มพระบารมี ทรงพระราชทานนามปิยชาติ-
ไปที่: